BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SKŁADANIE ZADAŃ - FORMULARZ

Na Twoje propozycje czekamy do 12 czerwca 2022 r. do godz. 23.59.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: adres e-mail: boinfo@chorzow.eu , tel. 32 416 52 20.

TYP ZADANIA

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów mogą być realizowane wszelkie zadania inwestycyjne i zadania społeczne, które mieszczą się w kompetencjach gminy zawartych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wybierz odpowiedni typ Twojego zadania.

ZGŁASZANE ZADANIE

Wpisz krótką nazwę zadania oraz opisz w kilku zdaniach czego powinno dotyczyć zgłaszane zadanie.

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówWpisz krótką nazwę zadania.
Opisz w kilku zdaniach czego powinno dotyczyć zgłaszane zadanie.

LOKALIZACJA PROJEKTU

Pole nieobowiązkowe: wskaż ulicę, na której ma znaleźć się inwestycja.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówPole nieobowiązkowe: wskaż miejsce, w którym ma znaleźć się inwestycja (np: skrzyżowanie lub osiedle).

ZGODA WŁAŚCICIELA TERENU NA REALIZACJĘ ZADANIA / INWESTYCJI

Jeśli teren należy do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, do wniosku musisz dołączyć zgodę właściciela terenu. Zgodę przypnij do wniosku jako załącznik - dotyczy to głównie zgłaszanych projektów inwestycyjnych na których będzie realizowana inwestycja.

ZGODA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Jeśli teren na którym będzie realizowane zadanie społeczne należy do jednostki oświatowej, do wniosku musisz dołączyć zgodę jednostki oświatowej. Zgodę przypnij do wniosku jako załącznik - dotyczy to głównie zgłaszanych projektów społecznych na których będzie realizowana inwestycja.

LOKALIZACJA ZADANIA NA MAPIE

Wskaż (o ile jest to możliwe) główną lokalizację proponowanego zadania. Mapę można przybliżać lub oddalać za pomocą myszki lub przycisków zlokalizowanych na samej mapie. Kliknij kursorem myszy w odpowiednio przybliżone miejsce - marker ustawi lokalizację we skazanym miejscu. Pozostaw lokalizację bez zmian jeśli nie jest możliwe wskazanie miejsca realizacji zadania.

Mapa zawiera dodatkowe warstwy informacyjne które można włączyć zaznaczając odpowiedni checkbox: granice miasta; dzielnice; grunty miasta (grunty Miasta Chorzów z wyłączeniem szkół i przedszkoli); grunty: skarb państwa (grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów ); grunty spółdzielnie (grunty spółdzielni mieszkaniowych).

Jeżeli Twoje zadanie będzie zlokalizowany w kilku miejscach - uzupełnij to pole wpisując szczegóły pozostałych miejsc.

KOSZTORYS

Wypisz koszt(y) realizacji zadania (maksymalnie: 370 000 zł dla zadań inwestycyjnych, maksymalnie: 75 000 zł dla zadań społecznych.).

Wpisz przynajmniej jedną składową całościową zadania lub wyszczególnij kluczowe elementy. Zaawansowane zestawienia (np.: w arkuszu kalkulacyjnym) i wyliczenia możesz załączyć jako osobny załącznik.

Skorzystaj z cennika lub zapytaj. Pamiętaj, że kosztorys ma głównie charakter edukacyjny. Szczegółowe wyliczenia zostaną wykonane przez konkretne wydziały Urzędu Miasta.

KOSZTORYS
opis:
opis:
opis:
opis:
opis:
opis:
opis:
opis:
opis:
opis:

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Dane Wnioskodawcy (imię i nazwisko) zostaną upublicznione przy publikacji jego wniosku na stronie www.bo.chorzow.eu.

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków

KONTAKT

Podaj numer telefonu oraz adres e-mail - dane będą wykorzystane jedynie do celów związanych z opiniowaniem zgłoszonych projektów (kontakt z Wnioskodawcą) i nie będą opublikowane na stronach Budżetu Obywatelskiego. Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia Twojego projektu.

+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: 123456789
numer TELEFONU wg wzoru: 123456789
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

LISTA POPARCIA

Listę poparcia wraz z podpisami osób popierających należy dołączyć do wniosku (np. skan lub zdjęcie wypełnionego załącznika) Bez poprawnie wypełnionej i dołączonej listy poparcia wniosek nie będzie mógł brać udziału w głosowaniu.
Plik do pobrania: wzór LISTY POPARCIA - format PDF (136.29 [KB])

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz inne dodatkowe materiały.
Uwaga: Załączniki nie mogą zawierać danych osobowych oraz ich treść nie może naruszać praw autorskich / majątkowych osób trzecich.

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów, z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel. 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu
  3. Podane dane będą przetwarzane w celu weryfikacji i ujęcia w głosowaniu złożonego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego, na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją uchwały Rady Miasta Chorzów nr XXXVIII/640/2021 z dnia 16.08.2021r w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych – Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów
  4. Zgromadzone dane będą przechowywane do czasu wyłonienia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego i jego zrealizowania a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Odbiorcami danych będą podmioty posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem na podstawie zawartych umów i umów powierzenia przetwarzania danych (kancelaria prawna, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów). Dane zostaną upublicznione (imię i nazwisko oraz nazwa zgłoszonego projektu)
  6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
  8. Istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawy i sprostowania oraz wnioskowania o ograniczenie przetwarzania.
  9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, istniej prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
  10. Podanie danych jest niezbędne do złożenia projektu w Budżecie Obywatelskim Miasta Chorzowa, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości złożenia projektu.

Przeczytaj Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych – Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów - znajdują się TUTAJ

DZIĘKUJEMY, TWÓJ PROJEKT / ZADANIE ZOSTAŁO WYSŁANE DO URZĘDU