BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

CO MOŻE BYĆ ZADANIEM W BUDŻECIE OBYWATELSKIM ?

Zadaniem w Budżecie Obywatelskim może być wszystko co mieści się w kompetencjach gminy. Wachlarz zadań jest zatem bardzo szeroki. Składają się na niego zarówno zadania tzw. twarde jak i miękkie. Przykładowe inwestycje i działania to:

 • remont chodnika
 • doposażenie placu zabaw
 • budowa siłowni plenerowej
 • wyznaczenie ścieżki rowerowej
 • stworzenie miejsc parkingowych
 • programy aktywizujące społeczności (festyny, domy sąsiedzkie, gry miejskie, warsztaty itp.)
 • programy wspierające idee np. zdrowego trybu życia

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ WNIOSEK Z PROPOZYCJĄ ZADAŃ?

Propozycje zadań podlegają weryfikacji formalnej oraz merytorycznej. Szczególną uwagę przy składaniu wniosku należy zwrócić na lokalizację oraz kosztorys;

 • proponowana inwestycja musi być zlokalizowana na terenie należącym do gminy, spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej
 • teren, na którym będzie realizowany projekt, powinien być ogólnodostępny
 • inwestycja / projekt muszą być możliwe do sfinansowania w ramach jednej edycji BO
 • zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

CZYM SĄ ZADANIA WŁASNE GMINY?

Dz.U.2016.0.446 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • działalności w zakresie telekomunikacji;
 • lokalnego transportu zbiorowego;
 • ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • edukacji publicznej;
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • targowisk i hal targowych;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy gminnych;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • promocji gminy;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239);
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

CZYM JEST DOBRO WSPÓLNE?

Istotnym kryterium akceptacji projektów realizowanym za pomocą Budżetu Obywatelskiego jest idea dobra wspólnego – tego, z czego wspólnie korzystamy i za co jesteśmy współodpowiedzialni. Jak czyste powietrze, bezpieczeństwo, ale też jak ogólnodostępny park, aktywność lokalnej młodzieży, miejsce spotkań dla mieszkańców gminy. Coś, z czego wszyscy korzystają (lub przynajmniej mogą korzystać), co jest im potrzebne i co mogą współtworzyć.

CO OZNACZA, ŻE PROJEKT MUSI BYĆ OGÓLNODOSTĘPNY?

Projekt spełnia warunek ogólonodostępności, gdy wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Miasta Chorzów mogą z niego korzystać.

Przykład: boisko na terenie szkoły musi być dostępne nawet po zakończeniu zajęć szkolnych i korzystać z niego mogą wszyscy mieszkańcy - nie tylko uczniowie.

JAK OPISAĆ POMYSŁ?

Im bardziej szczegółowo będzie opisany projekt, tym lepiej komisja i wykonawca projektu jest wstanie zrozumieć na czym on ma polegać.

Przykład:

 • Zacznij od prostego opisu tego, którym obszarem chcesz się zająć, na czym będzie polegała jego przebudowa oraz dlaczego trzeba zmienić jego zagospodarowanie.
 • Wskaż, czy chodzi o park dzielnicowy, skwer, podwórko, a może tylko jego część. Im bardziej szczegółowo będzie określona lokalizacja, tym lepiej Komisja i Urzędnicy realizujący projekt będą wiedzieć gdzie zadanie ma zostać wykonane.
 • Wyznacz miejsca, w których należy posadzić drzewa, zbudować chodnik lub wyremontować jezdnię. W formularzu internetowym jest dostępna mapa, na której możesz zaznaczyć lokalizację inwestycji.
 • Zastanów się też nad tym, w jaki sposób takie rozwiązanie usprawni sposób korzystania z tego terenu. Pomyśl również o tym, dla kogo te zmiany będą korzystne, a komu nie będą odpowiadać. To jest uzasadnienie dla zrealizowania zadania, przyda się przy ocenie merytorycznej przez komisję.
 • Oceń koszt zadania, w wersji podstawowej możesz skorzystać z cennika na stronie internetowej, druga opcja to zadać pytanie telefonicznie tel. 32 41 65 220 lub internetowo boinfo@chorzow.eu. Możesz również spróbować na własną rękę wycenić projekt szukając cen w internecie.
 • Jeżeli wiesz dokładnie jak ma wyglądać inwestycja, np. widziałeś gdzieś podobny plac zabaw, lub na Internetcie udało Ci się znaleźć urządzenia załącz zdjęcia we wniosku. Członkowie Komisji i Urzędnicy będą mogli lepiej zrozumieć Twój pomysł.

NA CZYM POLEGA ŁĄCZENIE PROJEKTÓW?

Jeżeli okaże się, że dwie osoby zgłosiły projekty, które są bardzo podobne do siebie, na przykład Pani Joanna zgłosiła 3 stoliki szachowe na skwerze A w południowej części skweru, a Pan Bogdan zgłosił jeden stolik w północnej części skweru to wtedy Komisja, w trakcie obrad, uznaje za zasadne połączenie projektów. Komisja wzywa mieszkańców do Urzędu i na spotkaniu rozmawia z pomysłodawcami o połączeniu projektów.

JAK SKUTECZNIE WYPROMOWAĆ SWÓJ PROJEKT?

Co jest do zrobienia?

Przygotuj i przeprowadź kampanię promocyjną. Zastanów się, kto może poprzeć w przyszłości Wasz projekt. Te osoby należy poinformować o jego założeniach oraz zasadach i terminie głosowania. Pomyśl o tym, gdzie możesz je spotkać, jeżeli będziesz chciał z nimi porozmawiać osobiście. Zastanów się również, gdzie te osoby się spotykają, jeżeli będziesz chciał do nich dotrzeć poprzez plakaty lub ulotki. Zwróć uwagę na to, że każda grupa może mieć swoje ulubione miejsca: z placu zabaw najczęściej korzystają rodzice z dziećmi, a z boiska dzielnicowego – młodzież.

Wskazówka: Kampania promocyjna to układ działań służących skutecznemu poinformowaniu ludzi o Waszym projekcie. Przygotowując ją zaplanuj, jakie komunikaty pojawią się w Twoim otoczeniu lub w internecie. Zdecyduj, czy będą to maile, profil w mediach społecznościowych, artykuł w gazetce spółdzielczej, własnoręcznie wykonane ulotki oraz plakaty itd. Pomyśl, gdzie i kiedy powinny zostać opublikowane lub wywieszone, żeby dotarły do jak największej liczby mieszkańców.

KIEDY PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE?

Informacja o wyniku glosowania jest niezwłocznie podawana do wiadomości mieszkańców. Realizacja wybranych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w kolejnym roku budżetowym.

W celu spełnienia oczekiwań co do wykonania inwestycji, przed realizacją zadania Miasto organizuje spotkanie o charakterze konsultacyjno-informacyjnym z mieszkańcami danego okręgu.