BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

Zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji społecznych

REGULAMIN 10. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA CHORZÓW

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Budżet Obywatelski Miasta Chorzów stanowi konsultacje społeczne, o których mowa w art. 5a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przeprowadzane z mieszkańcami Miasta w sprawie przeznaczenia części środków z budżetu Miasta Chorzów na realizację projektów wybranych w danym roku kalendarzowym przez mieszkańców, w trybie określonym niniejszym regulaminem.
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów mogą być realizowane wszelkie projekty zadań, które mieszczą się w kompetencjach gminy zawartych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Wysokość środków na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów wynosi corocznie 0,5 % wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 4. Szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego w danym roku będzie publikowany na stronie bo.chorzow.eu.

§ 2. 
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Chorzowa, zgodnie z ich oświadczeniem zawartym we wniosku.
 2. Zgłaszanie projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów następuje wyłącznie poprzez złożenie wniosku za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego na stronie bo.chorzow.eu.
 3. Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków. Każdy wniosek musi być złożony na osobnym formularzu.
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania poparcia udzielonego dla danego projektu przez co najmniej 5 osób – mieszkańców Chorzowa innych niż wnioskodawca - poprzez załączenie do wniosku skanu podpisanej listy poparcia. Formularz listy poparcia znajduje się na stronie bo.chorzow.eu. W przypadku składania kilku wniosków, wnioskodawca do każdego zgłoszenia musi dołączyć osobną listę poparcia. Mieszkaniec może poprzeć więcej niż jeden projekt.
 5. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty o charakterze inwestycyjnym i społecznym,
 6. Wartość pojedynczego projektu o charakterze inwestycyjnym może wynosić maksymalnie 370.000 zł.
 7. Wartość pojedynczego projektu o charakterze społecznym może wynosić maksymalnie 75.000 zł.
 8. Zgłaszany projekt musi być realizowany wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta Chorzów, na terenach stanowiących własność miasta oraz na terenach Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Miasta Chorzów. Projekty mogą być także realizowane na terenach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, w granicach administracyjnych Miasta Chorzów, za zgodą spółdzielni lub wspólnoty załączoną do wniosku. Projekty mogą być realizowane także na terenie szkół i przedszkoli, za zgodą dyrektora jednostki.
 9. Wszystkie projekty muszą spełniać warunek ogólnodostępności.
 10. W przypadku projektów o charakterze inwestycyjnym realizowanych na terenie szkół i przedszkoli za ogólnodostępny uznaje się projekt, który spełnia następujące warunki:
  1. po zrealizowaniu jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców Miasta Chorzów poza godzinami pracy placówek;
  2. informacja o możliwości korzystania z efektu projektu jest umieszczona na terenie placówki oraz we wszystkich używanych przez placówkę kanałach komunikacji.
 11. W przypadku projektów o charakterze społecznym, za ogólnodostępny uznaje się projekt, który spełnia następujące warunki:
  1. udział w nim jest bezpłatny, a w przypadku ograniczonej liczby uczestników przeprowadzony zostanie otwarty nabór na uczestników danego projektu. Decyduje kolejność zgłoszeń, a zasady naboru są określone regulaminem;
  2. informacja o możliwości korzystania z projektu jest umieszczona w miejscu realizacji projektu.

§ 3. 
OCENA  WNIOSKÓW

 1. Ocenę złożonych wniosków przeprowadza Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Chorzów.
 2. Złożone wnioski są weryfikowane pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.
 3. Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu:
  1. terminowości złożenia wniosku,
  2. poprawności i kompletności wypełnienia formularza wniosku – za poprawny i kompletny formularz uznaje się formularz, w którym wszystkie pola obowiązkowe zostały wypełnione, a wszystkie konieczne załączniki przedłożone wraz z wnioskiem,
 4. Ocena merytoryczna wniosku polega na sprawdzeniu:
  1. zgodności projektu z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. praktycznych możliwości realizacji projektu,
  3. szacunkowych kosztów realizacji projektu wskazanych we wniosku,
  4. prawnych aspektów realizacji projektu, w szczególności związanych z prawem własności lub użytkowania terenu,
  5. zgodności projektu z planami inwestycyjnymi Miasta zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planach budżetowych i planach zagospodarowania przestrzennego,
  6. zgodności projektu z przyjętymi programami i strategiami miejskimi,
  7. możliwości zabezpieczenia w budżecie Miasta Chorzów na kolejne lata ewentualnych środków na pokrycie kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,
  8. spełnienia przez projekt warunku ogólnodostępności.
  9. spełnienia przez projekt, w miarę możliwości, zasady uniwersalnego projektowania i zgodności z powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Miasto Chorzów zastrzega sobie prawo do:
  1. wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków w złożonym wniosku i wyjaśnienia innych wątpliwości dotyczących projektu,
  2. zmiany nazwy projektu w celu standaryzacji nazw w elektronicznym formularzu do głosowania,
  3. dokonania zmian w zgłoszonym projekcie, w tym wykonania własnej kalkulacji kosztów, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany,
  4. łączenia pokrywających się co do zakresu i miejsca realizacji projektów, po uprzednim poinformowaniu o tym wnioskodawców.
 6. Wszystkie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów projekty są publikowane na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego – bo.chorzow.eu oraz Urzędu Miasta Chorzów – chorzow.eu.

§ 4. 
ODWOŁANIA I WYCOFANIE WNIOSKU

 1. W przypadku niedopuszczenia wniosku do głosowania w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej lub merytorycznej, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta Miasta Chorzów w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia opublikowania listy projektów, o której mowa w § 3 ust. 6 uchwały.
 2. Prezydent Miasta Chorzów rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni, rozstrzygając w sprawie umieszczenia projektu na liście, o której mowa w § 5 ust. 1 uchwały. O sposobie rozstrzygnięcia wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie oraz drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne i nie przysługuje od niego środek zaskarżenia.
 3. Wnioskodawca ma prawo wycofania swojego wniosku, nie później niż na 3 dni przed publikacją listy projektów, o której mowa w w § 5 ust. 1 uchwały. Wycofanie wniosku musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. 
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

 1. Komisja, o której mowa w § 3 ust. 1, przygotowuje listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz zostaną poddane pod głosowanie. Lista jest publikowana na stronie bo.chorzow.eu.
 2. Projekty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1, są ułożone w kolejności losowej.

§ 6. 
GŁOSOWANIE – WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI

 1. Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów następuje wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.bo.chorzow.eu.
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów mogą głosować wszyscy mieszkańcy Chorzowa.
 3. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz.
 4. Każdy głosujący ma do dyspozycji 10 punktów, aż do wyczerpania puli dostępnych punktów.
 5. Głosy oddane po upływie terminu oddania głosów, określonego w harmonogramie na stronie www.bo.chorzow.eu, nie są uwzględniane.

§ 7. 
WERYFIKACJA GŁOSÓW

 1. Po zakończeniu głosowania następuje weryfikacja danych numerycznych w celu wyeliminowania głosów nieważnych.
 2. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez poszczególne projekty w następstwie oddania ważnych głosów.
 3. Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, do wysokości przeznaczonych środków.
 4. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a środki nie wystarczają na realizację tych projektów, wybiera się projekt, na który głosowało więcej osób.
 5. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów i na które głosowało tyle samo osób, a środki nie wystarczają na realizację tych projektów, o wyborze do realizacji jednego z projektów decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję.
 6. Na podstawie końcowych wyników głosowania Komisja tworzy zestawienie projektów wraz z liczbą ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty.
 7. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie na stronie internetowej chorzow.eu oraz na stronie Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów bo.chorzow.eu