BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja II

Chorzów Batory 1 | Inwestycyjny

Budowa dodatkowych miejsc parkingowych

W ramach inwestycji wykonano nowe miejsca postojowe na ul. Jubileuszowej. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni, budowę miejsc postojowych oraz chodnika, ułożenie krawężników i obrzeży, zabudowę 2 studzienek ściekowych oraz montaż ogrodzenia oraz bramy.

Centrum | Inwestycyjny

Mini rondo przy ul. Kościuszki/Parkowej

W ramach inwestycji wprowadzono ruch okrężny na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Kościuszki. Wykonano wysepkę na środku skrzyżowania oraz zmodernizowano nawierzchnię jezdni. Skrzyżowanie zostało dodatkowo wyposażone w nowoczesne oświetlenie.

Maciejkowice | Inwestycyjny

Modernizacja boiska

W ramach inwestycji wykonano modernizację boiska przy ul. Społecznej w Chorzowie, w okolicach Doliny Górnika. Zakres zadania objął wykonanie czterotorowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, na podbudowie betonowej, o wymiarach 73,0*4,80 m, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 566 m², zakup i montaż trybuny stalowej na 50 miejsc, 2 wiat boiskowych, 2 bramek do piłki nożnej. Ponadto wykonano i zamontowano piłkochwyt z siatki poliamidowej, ogrodzenie panelowe o długości 110 m i zregenerowano trawiastą murawę boiska.

Chorzów II | Inwestycyjny

Remont drogi między garażami

W ramach inwestycji zmodernizowano drogę dojazdową do garaży przy ul. Sztygarskiej. Pomiędzy garażami wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu na powierzchni 1 637 m2 oraz podjazdy do garaży z kostki betonowej na powierzchni 1 490 m2. Wykonane zostało również odwodnienie dróg.

Chorzów Stary | Inwestycyjny

Siłownia plenerowa

W ramach inwestycji wyposażono Dolinę Górnika w pięć podwójnych urządzeń siłowni plenerowej.

Klimzowiec | Inwestycyjny

Siłownia plenerowa

W ramach inwestycji wybudowano siłownię plenerową wyposażoną w 8 podwójnych urządzeń do ćwiczeń. Urządzenia umieszczono na placach z nawierzchnią wykonaną z kostki betonowej. W ramach zadania siłownia została wyposażona w ławki, uporządkowano teren w otoczeniu siłowni, zmodernizowano alejki w jej pobliżu (wymieniono ich nawierzchnię).

Cwajka | Inwestycyjny

Wybrukowanie placu w okolicy kościoła św. Barbary

Inwestycja objęła wybrukowanie placu w okolicy kościoła Św. Barbary wraz z miejscami do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej wokół kościoła oraz miejsc parkingowych. Ponadto do inwestycji wliczono wykonanie „dojścia do CISU parafii Św. Barbary przy ul. 3 Maja w Chorzowie”. W roku 2014 wykonano projekt, inwestycję zakończono w październiku 2015 r. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 387 m2 nawierzchni z kostki granitowej wraz z odwodnieniem liniowym ok. 4,0 m.