Regulamin
7. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Budżet Obywatelski Miasta Chorzów należy rozumieć jako konsultacje społeczne w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta Chorzów na realizację zadań wybranych przez mieszkańców, zgodnie z art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, w trybie określonym niniejszym regulaminem na dany rok kalendarzowy.
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów mogą być realizowane wszelkie zadania inwestycyjne oraz zadania społeczne, które mieszczą się w kompetencjach gminy zawartych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Zadania inwestycyjne to wszelkie działania twarde, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury jak m.in.: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, chodniki, drogi rowerowe, jezdnie, parkingi itp.
 4. Zadania społeczne to wszelkie działania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych, itp..
 5. Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności.
 6. W przypadku realizacji zadań na terenie placówek kulturalnych i sportowych za ogólnodostępne uznaje się zadanie inwestycyjne, które spełnia następujące warunki:
  1. jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców od poniedziałku do piątku oraz w weekendy poza godzinami pracy placówek;
  2. informacja o możliwości korzystania z zadania jest umieszczona na terenie placówki oraz we wszystkich używanych przez placówkę kanałach komunikacji.
 7. W przypadku zadań społecznych za ogólnodostępne uznaje się zadanie, które spełnia następujące warunki:
  1. udział w nim jest bezpłatny, a w przypadku ograniczonej liczby uczestników przeprowadzony zostanie otwarty nabór na uczestników danego zadania. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zasady naboru zostaną określone odrębnym regulaminem;
  2. informacja o możliwości korzystania z zadania jest umieszczona na terenie placówki oraz we wszystkich używanych przez placówkę kanałach komunikacji.
 8. Realizacja wybranych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów odbywa się w kolejnym roku budżetowym.
 9. Zadania wybrane do realizacji będą realizowane w możliwie najkrótszym czasie, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania na lata następne na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 10. Pula środków w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów wynosi 3 500 000,00 zł w tym: 525 000 zł na zadania społeczne i 2 975 000 zł na zadania inwestycyjne. Środki zostaną podzielone na następujące kategorie zadań:
  1. Społeczne małe – do wartości 20 000 zł – pula środków na realizację małych zadań społecznych wynosi 131 250 zł, co stanowi 1/4 puli środków na zadania społeczne;
  2. Społeczne duże – o wartości od 20 00 zł do wartości 200 000 zł – pula środków na realizację dużych zadań społecznych wynosi 393 750 zł, co stanowi 3/4 puli środków na zadania społeczne;
  3. Inwestycyjne – o wartości do 370 000 zł.
 11. W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonej na realizację danego typu zadań ze względu na wyczerpanie wniosków na realizację zadań danego typu, komisja o której mowa w § 5 ust. 1, za zgodą Prezydenta Miasta może postanowić o przeznaczeniu części środków na inny typ zadania.
 12. W przypadku pozostania w puli środków niewystarczających na realizację kolejnego zadania z listy rankingowej, komisja o której mowa § 5 ust. 1, może za zgodą Prezydenta Miasta przesunąć środki na realizację innego typu zadania.

§ 2

 1. W ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów zbierane będą następujące dane:
  1. Wnioskodawcy: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu;
  2. Osoby popierającej wniosek: imię i nazwisko, data urodzenia, podpis;
  3. Głosującego: imię i nazwisko, dwie pierwsze i dwie ostatnie cyfry numeru PESEL, adres IP, numer telefonu.
 2. Do czasu złożenia wniosku administratorem danych jest Wnioskodawca. Ponosi on odpowiedzialność prawną za zebrane dane osobowe osób popierających wniosek zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Od momentu złożenia wniosku w systemie elektronicznym administratorem danych osobowych Wnioskodawcy i osób popierających wniosek staje się Prezydent Miasta Chorzów.

§ 3
DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE REALIZOWANE W PROCESIE WDRAŻANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 1. W trakcie wdrażania Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów prowadzone będą działania mające na celu między innymi:
  1. przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcanie do składania propozycji zadań do realizacji w ramach procedury;
  2. upowszechnianie informacji dotyczących realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów na każdym etapie procesu.
 2. Działania, o których mowa w ust. 1, będą prowadzone z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców, w tym m.in. przez stronę internetową miasta Chorzów – chorzow.eu, stronę internetową Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – bo.chorzow.eu oraz gazetę miejską “Twój Chorzów. Wiadomości Samorządowe”.
 3. Wnioskodawcy, których zadania zostaną dopuszczone do głosowania otrzymają od Miasta pakiet materiałów graficznych w wersji elektronicznej, do wykorzystania przy promocji zgłoszonych przez siebie zadań.

§ 4
ZGŁASZANIE ZADAŃ

 1. Zgłaszanie propozycji zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów następuje wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie bo.chorzow.eu.
 2. Termin przyjmowania wniosków określa Harmonogram BO dostępny na stronie bo.chorzow.eu. Złożenie wniosku po terminie nie będzie możliwe.
 3. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów propozycje zadań mogą zgłaszać osoby mieszkające w Chorzowie lub związane z Chorzowem przez pracę lub naukę zgodnie z ich oświadczeniem dołączonym do wniosku.
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania udzielenia poparcia dla danego zadania przez 5 osób poprzez załączenie do wniosku skanu podpisanej listy poparcia.
 5. Zgłaszana propozycja zadania inwestycyjnego musi być realizowana wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Chorzów – na terenach stanowiących własność miasta oraz na terenach Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu miasta Chorzów z wyłączeniem terenów przedszkoli i szkół. Zadania mogą być także realizowane na terenach spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych w granicach administracyjnych miasta Chorzów, za zgodą władz spółdzielni lub wspólnoty załączoną do wniosku. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Zadania społeczne mogą być realizowane na terenie szkół i przedszkoli za zgodą dyrektora jednostki. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 6. Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków.
 7. Zgłaszana propozycja zadania społecznego musi być możliwa do realizacji przez wydziały Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne m. in. kulturalne lub sportowe. Zadania społeczne będą realizowane bezpośrednio przez wyżej wymienione wydziały i instytucje lub na ich zlecenie.
 8. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko) zostaną upublicznione przy publikacji jego wniosku na stronie www.bo.chorzow.eu.

§ 5
WERYFIKACJA ZADANIA

 1. Weryfikację złożonych propozycji zadań do realizacji przeprowadza Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Chorzów w drodze zarządzenia. W skład Komisji wchodzą wyznaczone osoby z poszczególnych wydziałów urzędu oraz jednostek podległych miastu:
  1. Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej - zespół roboczy odpowiedzialny za przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów,
  2. Wydział Geodezji - 1 przedstawiciel,
  3. Wydział Usług Komunalnych i Ekologii - 1 przedstawiciel,
  4. Wydział Inwestycji Komunalnych - 1 przedstawiciel,
  5. Wydział Zarządzania Nieruchomościami - 1 przedstawiciel,
  6. Wydział Polityki Społecznej - 1 przedstawiciel,
  7. Wydział Edukacji - 1 przedstawiciel,
  8. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki - 1 przedstawiciel,
  9. Wydział Zdrowia - 1 przedstawiciel,
  10. Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych - 1 przedstawiciel,
  11. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - 1 przedstawiciel,
  12. Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 1 przedstawiciel,
  13. ł) Zakład Komunalny PGM - 1 przedstawiciel,
  14. Chorzowskie Centrum Kultury - 1 przedstawiciel,
  15. Miejski Dom Kultury „Batory” - 1 przedstawiciel,
  16. Młodzieżowy Domu Kultury - 1 przedstawiciel,
  17. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu - 1 przedstawiciel,
  18. r) Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 przedstawiciel.
 2. Prezydent Miasta Chorzów może zaprosić również do pracy w komisji przedstawicieli podmiotu wspierającego (stowarzyszenia, fundacji) organizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.
 3. Złożone propozycje zadań zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 4. Weryfikacja formalna i merytoryczna zadania będzie polegała na sprawdzeniu: a) terminu złożenia wniosku,
  1. poprawności i kompletności wypełnienia formularza wniosku – za poprawny i kompletny formularz uznaje się taki formularz, w którym wszystkie pola obowiązkowe zostały wypełnione,
  2. zgodności z limitem przeznaczonych środków finansowych,
  3. zgodności z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, e) praktycznych możliwości realizacji zadania,
  4. zgodności z planami inwestycyjnymi miasta zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planach budżetowych,
  5. zgodności z przyjętymi programami i strategiami miejskimi,
  6. możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych środków na pokrycie kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,
  7. ogólnodostępności,
  8. załączenia do wniosku wymaganych zgód.
 5. Miasto Chorzów zastrzega sobie prawo do:
  1. skontaktowania się z wnioskodawcą w celu uzupełnienia braków w zgłaszanej propozycji zadania i wyjaśnienia innych wątpliwości dotyczących zadania,
  2. dokonania zmian zaproponowanego zadania, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany,
  3. łączenia pokrywających się wniosków, po uprzednim poinformowaniu o tym wnioskodawców.
 6. Wszystkie zgłoszone propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów zostaną opublikowane na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego – bo.chorzow.eu oraz Urzędu Miasta Chorzów – chorzow.eu.
 7. Sprawdzenie terenów miejskich jest możliwe za pomocą portalu geodezyjnego https://geoportal.chorzow.eu/, w Wydziale Geodezji lub Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Chorzów.

§ 6
LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI

 1. Komisja, o której mowa w § 5 ust. 1, opracuje i przedstawi listę zadań zaproponowanych do realizacji przez wnioskodawców.
 2. W przypadku odrzucenia zadania w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wnioskodawcy zadania przysługuje prawo złożenia odwołania w formie pisemnej. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta Miasta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od podania do publicznej wiadomości listy zadań, o której mowa w ust. 1.
 3. Prezydent Miasta rozpatruje wniesione odwołanie w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, rozstrzygając w sprawie umieszczenia zadania na liście, o której mowa w ust. 1. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania.
 4. Termin publikacji listy określa Harmonogram Budżetu Obywatelskiego.
 5. Umieszczone na liście, o której mowa w ust. 1, propozycje zadań do realizacji zostaną ułożone w kolejności losowej.

§ 7
GŁOSOWANIE – WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI

 1. Głosowanie na propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów następuje przez formularz elektroniczny dostępny na stronie bo.chorzow.eu.
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów głosować mogą osoby, które mieszkają w Chorzowie. W przypadku osób niezameldowanych na terenie Miasta Chorzów wymagane jest oświadczenie we wniosku faktu zamieszkania na terenie Miasta Chorzów.
 3. Każdy głosujący ma do dyspozycji 5 punktów do przeznaczenia na zadania inwestycyjne i 5 na zadania społeczne – aż do wyczerpania puli dostępnych punktów.
 4. Głosy będzie można również oddać na publicznie dostępnych komputerach w filiach biblioteki miejskiej i w Urzędzie Miasta. Lista punktów zostanie ogłoszona przez Miasto na stronie bo.chorzow.eu, stronie internetowej miasta, na profilach miasta w mediach społecznościowych oraz w miesięczniku „Twój Chorzów. Wiadomości Samorządowe”.
 5. Elementem weryfikacji oddanych głosów będzie podanie kodu wysłanego SMS-em. Jedyne miejsce, gdzie weryfikacja kodem sms nie będzie obowiązywać, to punkt do głosowania w urzędzie miasta.
 6. Na jeden numer telefonu komórkowego przypada 3 SMS z kodem – oznacza to, że 3 osoby mogą oddać głos korzystając z jednego numeru telefonu.
 7. Głosy oddane po upływie określonego terminu nie będą uwzględniane.

§ 8
WERYFIKACJA GŁOSÓW

 1. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez poszczególne propozycje zadania.
 2. Do realizacji przeznaczone zostaną zadania społeczne i inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę punktów w swojej kategorii do wysokości przeznaczonych środków.
 3. Na podstawie końcowych wyników głosowania Komisja tworzy zestawienie zadań wraz z liczbą oddanych głosów na poszczególne propozycje.
 4. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:
  1. na stronie internetowej chorzow.eu oraz na stronie Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów chorzow.eu ,
  2. w formie komunikatu prasowego do mediów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 9
REALIZACJA ZADANIA

 1. Zadania wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów zostaną rekomendowane do zadania budżetu miasta Chorzów na rok następny.
 2. Budżet Miasta wraz z zadaniami Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów uchwala Rada Miasta Chorzów.
 3. Za realizację wybranych zadań odpowiadają poszczególne merytoryczne wydziały urzędu oraz jednostki podległe miastu wskazane przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia zgodnie z zakresem działalności pod względem zadań statutowych oraz zakresu terytorialnego działalności.
 4. Przed realizacją zadania miasto zorganizuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące szczegółów realizacji wybranych zadań.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem oraz w sprawach spornych lub budzących wątpliwości decyzje podejmuje Komisja, o której mowa w § 5 ust. 1, reprezentowana przez Przewodniczącego Komisji.

Harmonogram 7. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa
DOKUMENTY DO POBRANIA
Dziennik urzędowy - Uchwały, regulamin.