BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

Regulamin
6. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Budżet Obywatelski Chorzowa należy rozumieć jako konsultacje społeczne w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta Chorzów na realizację zadań wybranych przez mieszkańców, zgodnie z art. 5a, ust.1 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, w trybie określonym niniejszym regulaminem na dany rok kalendarzowy;
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa mogą być realizowane wszelkie zadania inwestycyjne oraz zadania społeczne, które mieszczą się w  kompetencjach gminy zawartych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym;
 3. Zadania inwestycyjne to wszelkie działania twarde, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury jak m.in.: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, chodniki, drogi rowerowe, jezdnie, parkingi itp.;
 4. Zadania społeczne to wszelkie działania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych, itp.;
 5. Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności;
 6. W przypadku realizacji zadań na terenie placówek kulturalnych i sportowych za ogólnodostępny uznaje się projekt inwestycyjny, który spełnia następujące warunki:
  1. jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz w weekendy;
  2. informacja o możliwości korzystania z projektu jest umieszczona na terenie placówki oraz we wszystkich używanych przez placówkę kanałach internetowych;
 7. W przypadku projektów społecznych (miękkich) za ogólnodostępny uznaje się projekt, który spełnia następujące warunki:
  1. udział w nim jest bezpłatny, a w przypadku ograniczonej liczby uczestników przeprowadzony zostanie otwarty nabór;  
  2. informacja o możliwości korzystania z projektu jest umieszczona na terenie placówki oraz we wszystkich używanych przez placówkę kanałach internetowych;
 8. Realizacja wybranych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa odbywa się w kolejnym roku budżetowym;
 9. Zadania wybrane do realizacji będą realizowane w możliwie najkrótszym czasie,  jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania na lata następne na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
 10. Pula środków w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa wynosi 3 100 000 zł. Środki zostaną podzielone na 8 równych części. W każdym okręgu zrealizowane zostaną inwestycje za kwotę 387 500 - w tym 357 500 zł zostanie przeznaczonych na projekty inwestycyjne, a 30 000 zł zostanie przeznaczone na zadania społeczne. W przypadku, gdy w danym okręgu nie zostanie zgłoszone  żadne zadanie społeczne, pula środków zostanie przydzielona na zwycięskie zadanie inwestycyjne;
 11. Prezydent miasta może postanowić, że Budżet Obywatelski Chorzowa przeprowadzać będzie w części lub całości podmiot niebędący jednostką finansów publicznych, w szczególności organizacja pozarządowa, z uwzględnieniem odrębnych przepisów;

 §2.
DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE REALIZOWANE W PROCESIE WDRAŻANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 1. W trakcie wdrażania Budżetu Obywatelskiego Chorzowa prowadzone będą działania mające na celu między innymi:
  1. przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcanie do składania propozycji zadań do realizacji w ramach procedury;
  2. upowszechnianie informacji dotyczących realizacji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa na każdym etapie procesu;
 2. Działania o których mowa w 1 będą prowadzone z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców, w tym m.in. przez stronę internetową miasta Chorzów - chorzow.eu, stronę internetową Budżetu Obywatelskiego Chorzowa - bo.chorzow.eu oraz gazetę miejską “Twój Chorzów. Wiadomości Samorządowe”;
 3. Urząd Miasta zapewni funkcjonowanie telefonu dyżurnego (infolinii) 669 725 615 i adresu mailowego boinfo@chorzow.eu;
 4. Terminy i godziny funkcjonowania infolinii określa załącznik nr 1: Harmonogram BO;

 §3.
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

 1. Zgłaszanie propozycji zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa następuje wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie bo.chorzow.eu;
 2. Termin przyjmowania wniosków określa załącznik nr 1: Harmonogram BO. Złożenie wniosku po terminie nie będzie możliwe;
 3. W ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa propozycje zadań mogą zgłaszać:
  1. osoby zameldowane na terenie Chorzowa;
  2. osoby niezameldowane, ale mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie  Chorzowa:
 • osoby te, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, mogą złożyć wniosek o dopisanie do bazy uprawnionych do składania wniosku w Urzędzie Miasta (pokój 222);
 • osoba niezameldowana powinna zgłosić się do Urzędu Miasta co najmniej 3 dni przed upływem terminu składania wniosków;
 1. Zgłaszana propozycja zadania musi być realizowana wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Chorzów – na terenach miejskich oraz na terenach skarbu państwa w wieczystym użytkowaniu miasta Chorzów z wyłączeniem terenów przedszkoli i szkół. Zadania mogą być także realizowane na terenach spółdzielni mieszkaniowych w granicach administracyjnych miasta Chorzów. Zadania nie mogą być realizowane na terenach wspólnot mieszkaniowych;
 2. Wnioskodawca może złożyć dowolną ilość wniosków;
 3. Zgłaszana propozycja zadania społecznego musi być możliwa do realizacji przez miejskie placówki np. kulturalne lub sportowe. Zadania społeczne będą realizowane bezpośrednio przez wyżej wymienione placówki lub na ich zlecenie;
 4. Plan realizacji zadania społecznego zostanie skonsultowany z wnioskodawcą;

§4.
WERYFIKACJA PROJEKTÓW

 1. Weryfikację złożonych propozycji zadań do realizacji przeprowadza Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Chorzów. W skład Komisji wchodzą wyznaczone osoby z poszczególnych wydziałów urzędu oraz jednostek podległych miastu;
 2. Prezydent Miasta Chorzów może zaprosić również do pracy w komisji przedstawicieli podmiotu wspierającego organizację Budżetu Obywatelskiego Chorzowa;
 3. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym;
 4. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektu będzie polegała na sprawdzeniu:
 1. terminu złożenia formularza,
 2. poprawności i kompletności wypełnienia formularza wniosku,
 3. zgodności z limitem przeznaczonych środków finansowych,
 4. zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),
 5. praktycznych możliwości realizacji zadania,
 6. zgodności z planami inwestycyjnymi miasta zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planach budżetowych,
 7. zgodności z przyjętymi programami i strategiami miejskimi,
 8. możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych środków na pokrycie kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,
 9. ogólnodostępności,
 10. w przypadku projektów zlokalizowanych na terenie spółdzielni mieszkaniowych: sprawdzenie czy do wniosku załączono zgodę na zgłoszenie inwestycji do Budżetu Obywatelskiego Chorzowa, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania spółdzielni mieszkaniowej.
 1. Miasto Chorzów zastrzega sobie prawo do:
  1. konsultacji z wnioskodawcą w celu uzupełnienia braków w zgłaszanej propozycji zadania i wyjaśnienia innych wątpliwości dotyczących projektu,
  2. korekty i modyfikacji projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany,
  3. łączenia pokrywających się wniosków, po uprzednim poinformowaniu o tym wnioskodawców,
 2. Wszystkie zgłoszone propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Chorzowa zostaną opublikowane na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego - bo.chorzow.eu oraz Urzędu Miasta Chorzów - chorzow.eu;

 §5.
LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI

 1. Komisja, o której mowa w § 4, ust. 1 opracuje i przedstawi listę zadań zaproponowanych do realizacji przez wnioskodawców z uwzględnieniem pozytywnie rozpatrzonych odwołań; Termin publikacji listy określony zostanie w załączniku nr 1: Harmonogram BO;
 2. Umieszczone na wyżej wymienionej liście propozycje zadań do realizacji zostaną ułożone w kolejności losowej;

 §6.
GŁOSOWANIE - WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI

 1. Głosowanie na propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa następuje wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie bo.chorzow.eu;
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa głosować mogą osoby, które:
  1. są zameldowane na terenie Chorzowa - weryfikacja na podstawie nr PESEL i nazwiska panieńskiego matki,
  2. są niezameldowane, ale mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Chorzowa. Osoby te mogą zagłosować po weryfikacji w Urzędzie Miasta:
 • osoby te, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, mogą złożyć wniosek o dopisanie do bazy głosujących w Urzędzie Miasta (pokój 222).
 • osoba niezameldowana powinna zgłosić się do Urzędu Miasta co najmniej 3 dni przed upływem terminu składania wniosków,
 1. Każdy głosujący ma do dyspozycji 5 punktów do przeznaczenia na zadania inwestycyjne i 5 na zadania społeczne - aż do wyczerpania puli dostępnych punktów;
 2. Głosy będzie można również oddać na publicznie dostępnych komputerach zlokalizowanych w filiach biblioteki miejskiej i w urzędzie miasta. Lista punktów zostanie umieszczona w załączniku nr 2 - Punkty do głosowania;
 3. Elementem weryfikacji oddanych głosów będzie podanie kodu wysłanego SMS-em. Jedyne miejsce, gdzie weryfikacja kodem sms nie będzie obowiązywać to punkt do głosowania w urzędzie miasta;
 4. Na jeden numer telefonu komórkowego przypada 5 SMSów z kodem – oznacza to, że 5 osób może oddać głos korzystając z jednego nr telefonu;
 5. Urząd Miasta zastrzega sobie prawo do losowego sprawdzania głosujących w celu zminimalizowania ryzyka fałszowania głosów;
 6. Głosy oddane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane;

§7.
WERYFIKACJA GŁOSÓW

 1. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez poszczególne propozycje zadania;
 2. Do realizacji przeznaczone zostaje jedno zadanie inwestycyjne oraz jedno zadanie społeczne w jednym okręgu, które uzyskały największą liczbę punktów w swojej kategorii;
 3. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów dwóch lub więcej zadań w okręgu, zadanie do realizacji wyłania się w drodze losowania przeprowadzonego przez Komisję o której mowa w § 4 ust.1;
 4. Na podstawie końcowych wyników głosowania Komisja tworzy zestawienie zadań wraz z liczbą oddanych głosów na poszczególne propozycje;
 5. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:
  1. na stronie internetowej chorzow.eu oraz na stronie Budżetu Obywatelskiego Chorzowa - bo.chorzow.eu,
  2. w formie komunikatu prasowego do mediów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,

§8.
REALIZACJA PROJEKTÓW

 1. Zadania wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Chorzowa zostaną rekomendowane do projektu budżetu miasta Chorzów na dany rok;
 2. Budżet miasta wraz z zadaniami Budżetu Obywatelskiego Chorzowa uchwala Rada Miasta Chorzów;
 3. Za realizację wybranych projektów odpowiadają poszczególne merytoryczne wydziały urzędu oraz jednostki podległe miastu;
 4. Przed realizacją zadania miasto zorganizuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące szczegółów realizacji wybranych projektów;

§9.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informuje się, że administratorem danych osobowych osób biorących udział w 6. Budżecie Obywatelskim Chorzowa jest Urząd Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Chorzów;
 2. W razie pytań lub wątpliwości osoby biorące udział w 6. Budżecie Obywatelskim Chorzowa mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 32 416 5432 lub mailowo na adres: iod@chorzow.eu;
 3. Dane osobowe biorących udział w 6. Budżecie Obywatelskim Chorzowa są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych – 6. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa – zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt e RODO
 4. Dane osobowe biorących udział w 6. Budżecie Obywatelskim Chorzowa nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 5. Dane osobowe biorących udział w 6. Budżecie Obywatelskim Chorzowa będą przechowywane przez okres:
 6. w przypadku składania lub popierania wniosku do czasu zakończenia głosowania lub całkowitego zakończenia realizacji projektu, a następnie zgodnie z kategorią archiwalną B-5,
 7. w przypadku udziału w głosowaniu do 30 dni od potwierdzenia wyników glosowania,
 8. Biorący udział w 6. Budżecie Obywatelskim Chorzowa mają prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, podający je ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 10. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konsultacjach społecznych - 6. Budżecie Obywatelskim Chorzowa;
 11. Zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

 §10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy sporne lub budzące wątpliwości etyczne podczas trwania Budżetu Obywatelskiego rozstrzygane będą w trybie pilnym przez członków Komisji, o której mowa w §4 ust. 1;
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Prezydent Miasta Chorzów.

 

Załącznik nr 1

Harmonogram 6. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa
 • 09.04 - 30.04 – składanie wniosków
 • 09.04 - 10.05 – możliwość doniesienia do UM (pokój 222) listy poparcia z podpisami
 • 09.04 - 18.05 – prace komisji - weryfikacja wniosków
 • 21.05 - 03.06 – głosowanie

Załącznik nr 2

Punkty do głosowania

Na czas głosowania, między 21.05 a 3.06, w Urzędzie Miasta oraz Bibliotece Miejskiej i jej filiach uruchomione zostaną punkty do głosowania:

 • Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1
 • Centralna Wypożyczalnia ul. J. Sobieskiego 8
 • Filia nr 1 ul. Główna 21
 • Filia nr 2 ul. Ryszki 11/13
 • Filia nr 3 ul. Kasprowicza 2
 • Filia nr 4 pl. Waryńskiego 4
 • Filia nr 5 pl. Mickiewicza 4
 • Filia nr 6 ul. Hankego 6
 • Filia nr 9 ul. Prusa 7
 • Filia nr 14 ul. Opolska 4
 • Filia nr 18 ul. Gwarecka 4
 • Filia nr 19 ul. Kilińskiego 2