POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja II
1. Cwajka - wybrukowanie placu w okolicy kościoła św. Barbary

Inwestycja objęła wybrukowanie placu w okolicy kościoła Św. Barbary wraz z miejscami do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej wokół kościoła, wraz z wykonaniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Ponadto do inwestycji wliczono wykonanie „Dojścia do CISU parafii Św. Barbary przy ul. 3 Maja przy ul. 3 Maja w Chorzowie”. W roku 2014 wykonano projekt, inwestycję zakończono w październiku 2015 r. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 387 m2 nawierzchni z kostki granitowej wraz z odwodnieniem liniowym ok. 4,0 m. W 2016 roku zakończono realizację zadania według projektu.

2. Chorzów Stary - siłownia plenerowa

W ramach inwestycji wyposażono Dolinę Górnika w pięć podwójnych urządzeń siłowni plenerowej. Zrealizowano w listopadzie 2014 roku.

3. Klimzowiec - siłownia plenerowa

W ramach inwestycji wybudowano siłownię plenerową wyposażoną w 8 podwójnych urządzeń do ćwiczeń. Urządzenia umieszczono na placach z nawierzchnią wykonaną z kostki betonowej. W ramach zadania siłownia została wyposażona w ławki, uporządkowano teren w otoczeniu siłowni, zmodernizowano alejki w jej pobliżu (wymieniono ich nawierzchnię). Inwestycję zakończono w grudniu 2014 roku.

4. Maciejkowice - modernizacja boiska

W ramach inwestycji wykonano modernizację boiska przy ul. Społecznej w Chorzowie, w okolicach Doliny Górnika. Zakres zadania objął wykonanie czterotorowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, na podbudowie betonowej, o wymiarach 73,0*4,80m, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 566 m², zakup i montaż trybuny stalowej na 50 miejsc, 2 wiaty boiskowe, 2 bramki do piłki nożnej, wykonanie i montaż piłkochwytu z siatki poliamidowej, zakup i montaż ogrodzenia panelowego o długości 110,0m, regenerację trawiastej murawy boiska. Inwestycję zakończono we wrześniu 2015 roku.

5. Chorzów Centrum - mini rondo przy ul. Kościuszki/Parkowej

W ramach inwestycji wprowadzono ruch okrężny na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Kościuszki. Wykonano wysepkę na środku skrzyżowania oraz zmodernizowano nawierzchnię jezdni. Skrzyżowanie zostało dodatkowo wyposażone w nowoczesne oświetlenie. Inwestycję zakończono we wrześniu 2014 roku.

6. Chorzów II - remont drogi między garażami

W ramach inwestycji zmodernizowano drogę dojazdową do garaży przy ul. Sztygarskiej. Pomiędzy garażami wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu na powierzchni 1 637 m2 oraz podjazdy do garaży z kostki betonowej na powierzchni 1 490 m2. Wykonane zostało również odwodnienie dróg.

7. Chorzów Batory - budowa dodatkowych miejsc parkingowych

W ramach inwestycji wykonano nowe miejsca postojowe na ul. Jubileuszowej. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni, budowę miejsc postojowych oraz chodnika, ułożenie krawężników i obrzeży, zabudowę 2 studzienek ściekowych oraz montaż ogrodzenia oraz bramy.